Banner

Algemene voorwaarden van BERISO

Op de gehele website en dienstverlening van BERISO zijn de algemene voorwaarden van BERISO van kracht zoals beschreven in de volgende artikelen.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1-1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van
toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Beriso (KvK 01067739),
te Marrum, hierna te noemen Beriso.

1-2 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele
feit dat de betreffende aanbieding, overeenkomst of levering wordt aanvaard resp.
aangegaan. Een aankoop, overeenkomst of levering kan worden gedaan door zowel een
zakelijke partij als een consument niet handelend in beroep of bedrijf. Daar waar bepalingen
alleen voor de zakelijke, of juist alleen voor de consument niet handelend in beroep of bedrijf
zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, gelden deze
voorwaarden voor beide partijen.
1-3 Wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze
voorwaarden deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand
gekomen overeenkomst.

Artikel 2 Uitsluiting andere voorwaarden.
2-1 Algemene of specifieke door de wederpartij gehanteerde inkoop- of andere
voorwaarden worden door Beriso niet aanvaard en zijn niet van toepassing op de door
deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, tenzij en nadat
deze uitdrukkelijk schriftelijk door Beriso van toepassing zijn verklaard en dan nog
uitsluitend voor de desbetreffende transactie.
2-2 In het geval dat bij een aanbieding en/of overeenkomst en/of levering uitdrukkelijk door
Beriso een van de inhoud van deze voorwaarden afwijkende bepaling wordt
geaccepteerd dan wel een bepaling van deze voorwaarden onverhoopt onverbindend mocht
blijken, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en aanvaarding.
3-1 Alle aanbiedingen, via de webshop, markplaats en/of offertes zijn vrijblijvend en
expliciet zolang de voorraad strekt tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een koopovereenkomst
gesloten via de webshop is expliciet onder voorbehoud zolang de voorraad strekt.
3-2 Beriso kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
3-3 Beriso treft passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web
omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Beriso daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3-4 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Beriso,
exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-5 Gegevens in drukwerken en online aanbiedingen verstrekt door Beriso zijn aan
wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Beriso niet.
3-6 Beriso behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten of hulppersonen van Beriso
binden haar niet, voor zover ze door Beriso niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Van
den Berg door zijn orderbevestiging.
5-2 Elke met Beriso aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde
dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend
te zijner beoordeling. Opdrachtgever staat toe dat Beriso zonnodig informatie
betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz.,
alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Beriso bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Van
den Berg kan niet aangesproken worden op schrijf-, type-, tel- of drukfouten in het
aangebodene als online, webshop, offertes, orderbevestigingen en reclamemateriaal.

Artikel 6 Prijzen.
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Van den
Berg niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, vervoerskosten, sociale lasten,
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de
aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks
geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te ontbinden.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie,
hebben beide partijen het recht om algehele verrekening daarvan in de overeengekomen prijs
te verlangen.

Artikel 7 Levering.
7-1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Beriso heeft het recht om
artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
7-2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Beriso bestellingen
tenminste binnen twee werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is
overeengekomen. Indien levering binnen twee werkdagen of binnen een andere
overeengekomen levertijd niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
leverbaar, of er om andere redenen een vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts
gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen twee werkdagen na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
en ingebrekestelling te annuleren.
7-3 Aan de leveringsplicht van Beriso zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Beriso geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
7-4 Alle door Beriso genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van gegevens die Beriso bij het aangaan van de overeenkomst
bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar
zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7-4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die
niet zijn te wijten aan Beriso, is Beriso gerechtigd de kosten die dit met zich
meebrengt aan afnemer in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd.
7-5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen
van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling
plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 (“Betaling”).
7-6 Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en een opdrachtgever
kan een order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling weigeren wegens
overschrijding van de leveringstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het
laatste geval dient de opdrachtgever bij niet tijdige levering Beriso schriftelijk in gebreke
te stellen.
7-7 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
Beriso zijn de goederen te leveren.
7-8 Beriso heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het
afgesproken tijdstip op de afgesproken plaats aan te bieden. Wanneer bestelde goederen, na
het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, geschiedt
eventuele opslag voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De
noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Beriso.

Artikel 9 Aanbetaling.
Beriso is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 50% te vragen.

Artikel 10 Risico-overgang en vervoer.
Indien verzending is overeengekomen geschiedt verzending op de wijze als door Van den
Berg aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder
andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn
rekening. Het risico voor de zending is altijd voor opdrachtgever en Beriso is niet
gehouden hiervoor een verzekering af te sluiten, tenzij zulks uitdrukkelijk vooraf is
overeengekomen.

Artikel 11 Meer- en minderwerk.
11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
11-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling
of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
11-3 Door Beriso te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7:754 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Wijziging van de opdracht.
12-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop
bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
12-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan
Beriso ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van
de opdrachtgever.
12-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Beriso buiten haar verantwoordelijkheid wordt
overschreden.

Artikel 13 Annuleren.
13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen,
is hij verplicht de door Beriso reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan
niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen
en te betalen en is hij overigens jegens Beriso gehouden tot een volledige vergoeding
van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Beriso als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 50% van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Beriso te vrijwaren tegen vorderingen van den als
gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Beriso zich
alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Reclames.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Beriso terstond schriftelijk op
de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na de dag van de
levering Beriso wijst op gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-2 Beriso dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld, die door beide partijen
dient te worden ondertekend.
14-3 Indien de reclame naar het oordeel van Beriso juist is, zal hij hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen,
hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele
toestand.

Artikel 15 Garantie.
15-1 Garantie van Beriso voor materiaal- en fabricagefouten dient schriftelijk te
worden overeengekomen met Beriso, bij gebreke waarvan leden 2 t/m 6 gelden. Van
den Berg’s garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik,
van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Beriso na overleg
met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
15-2 Voor alle goederen en materialen die Beriso niet zelf vervaardigt verleent zij
nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts
verstrekt op geleverde materialen, doch geldt niet voor benodigde loon of uren, deze worden
in rekening gebracht. Onder niet zelf vervaardigde goederen en materialen als bedoeld in de
eerste zin vallen ook door Beriso samengestelde producten zoals verlijmde (en
verzaagde) producten, in die zin dat Beriso daarbij alleen verantwoordelijk is voor de
deugdelijkheid door haar verrichte werkzaamheden en niet kan instaan voor
leveranciersgaranties op daarbij gebruikte producten. Evenmin kan Beriso ervoor
instaan dat door leveranciers van gebruikte materialen aangegeven garanties, keurmerken,
(type)goedkeuringen e.d. nog van toepassing zijn op de samengestelde producten.
15-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
15-4 Aan Beriso kan uitsluitend een beroep op garantie worden gedaan indien de
geleverde goederen en materialen conform de geldende verwerkingsrichtlijnen zijn verwerkt.
15-5 Voor garantie op verzaagde goederen hanteert Beriso een zaagtolerantie van
5 mm.
15-6 Op tweede keus materialen en zogeheten gelegenheidspartijen (restanten eerste keus
materialen met kleine beschadigingen) wordt door Beriso geen garantie gegeven.

Artikel 16 Retentierecht.
Wanneer Beriso goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd
deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter
uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid
heeft gesteld.
Beriso heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit
de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.
17-1 Beriso is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten in orders door opname van maatvoeringen e.d. van tekeningen of in het werk
namensopdrachtgever, die niet zijn bemerkt door Beriso (de opdrachtgever blijft
altijd verantwoordelijk voor eindcontrole van aangehouden maatvoeringen e.d.);
d. Afwijkingen van de feitelijke situatie en omstandigheden ten opzichte van de
aangenomen situatie en omstandigheden bij uitgebrachte adviezen en/of
verwerkingsrichtlijnen;
e. Ontbreken van, of afwijkingen in garanties, isolatiewaarden, keurmerken, (type)
goedkeuringen op alle goederen en materialen geleverd door Beriso maar
vervaardigd door derden.
f. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
g. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
h. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
i. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
17-2 Beriso is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel
tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en
materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden,
voor zover ontstaan door schuld van Beriso of van hen, die door Beriso te werk
zijn gesteld.
17-3 Beriso is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijf- en / of gevolgschade tenzij
deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beriso.
17-4 Door Van der Berg verstrekte adviezen en verwerkingsrichtlijnen geschieden altijd
naar beste kennis, doch Beriso kan voor deze adviezen en verwerkingsrichtlijnen niet
aansprakelijk worden gesteld. Verder blijft de materiaalkeuze en -verwerking altijd voor
rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht.
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen,
gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als
in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar Beriso of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van Beriso, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen
in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Beriso, dan wel in de middelen van
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een
wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Beriso overmacht
op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
18-2 Beriso is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen
beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij
de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud.
19-1 Zolang Beriso geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van
partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven geleverde goederen eigendom van Van den
Berg.
19-2 Beriso heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,
indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert,
surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt
verklaard, tot de WSNP wordt toegelaten of beslag op de zaken wordt gelegd.
19-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen
zijn opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 20 Toerekenbaar tekortschieten en ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet zal hij daardoor
alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Beriso in dat geval
het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de
overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren,
zulks te zijner keuze.
20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Beriso eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt
aangevraagd, indien hij verzoekt tot de WSNP te worden toegelaten of in de WSNP is
toegelaten, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een
derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Beriso op de
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Betaling.
21-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder dat verrekening is toegestaan, plaats
te vinden op het in de factuur aangegeven rekeningnummer.
21-2 Beriso is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de
gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand
te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21-3 Beriso is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling
veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de
rente, met een minimum van € 40,00. Indien de wederpartij een consument is worden de
buitengerechtelijke kosten berekend volgens het Besluit IncassoKosten (BIK). Uit het enkele
feit dat Beriso zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Retourzendingen
22-1 Annulering van een opdracht of een gedeelte daarvan door afnemer, anders dan
gebaseerd op het wettelijke herroepingsrecht, is uitsluitend mogelijk indien dit is
overeengekomen met Beriso. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
Het moment van ontvangst door Beriso geldt als het moment van annulering door
afnemer. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-
mail wordt verstaan) van Beriso.
22-2 Naast de annuleringsmogelijkheden genoemd in artikel 23-1 lid a heeft de consument
een wettelijk herroepingsrecht. Als de consument een overeenkomst via de website (of door
middel van een andere techniek voor communicatie op afstand) is aangegaan, heeft de
consument het recht de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen
te ontbinden. De 14 dagen termijn gaat in:
a. op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde
(niet zijnde de vervoerder) het product heeft ontvangen, of:
b. de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het
laatste onderdeel heeft ontvangen. Beriso is gerechtigd een bestelling van
meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren;
c. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
het laatste onderdeel heeft ontvangen
22-3 De consument kan de ontbinding aan Beriso via de website Beriso
kenbaar maken. De consument kan ook het herroepingsformulier op de website gebruiken en
dit aan Beriso toesturen of de consument kan de ontbinding op een andere
ondubbelzinnige wijze doorgeven.
22-4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is
dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
/ bouwmarkt zou mogen doen.
22-5 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige
lid.
22-6 Indien de consument gebruikt maakt van het recht van ontbinding, dient hij het product
zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen of aan Van den
Berg te overhandigen. De consument stuurt het product onbeschadigd en compleet aan Van
den Berg terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat
en verpakking.
22-7 De consument draagt de kosten voor het terugsturen van het product.
22-8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 23 Kosten in geval van herroeping
23-1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de rechtstreekse
kosten van terugzending voor zijn rekening.
23-2 Beriso vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door Beriso in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de overeenkomst
(deels) heeft herroepen. Tenzij Beriso aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Beriso gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, Beriso de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen.

Artikel 24 Uitsluiting herroepingsrecht
24-1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, is dit uitgesloten als Van
den Berg dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
24-2 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten:
a. die door Beriso tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die door Beriso op maat gezaagd en/of verlijmd overeenkomstig opgave van
de consument;

Artikel 25 Toepasselijk recht en conversiebepaling.
25-1 Op alle door Beriso gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
25-2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet bindend mocht zijn laat dat de
rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Advice CTA

Advies nodig?

Bel ons! Naast op maat gemaakt isolatiemateriaal leveren wij ook advies op maat! Onze professionals voorzien je graag van deskundig advies over de juiste isolatiematerialen voor jouw project!